İHALE İLANI
 
T.C.
AKSU İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İlçemize bağlı 001 KKN’li (Aksu İlçesi-Karağı-Koçular-Katip-Karacahisar-İbişler Mah-Fındık Mah. – Yanık Mah- Eldere Köyü) Tanımlı 14 Km Köy Yolu, 005-2 KKN’li (Yakaavşar – Yakaköy) Tanımlı 8 Km Köy Yollarında Toplam 22 Km Uzunluğundaki Köy Yollarını Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama Yapılması İşinde Kullanılacak Olan 53130 Ton Hazırlanmış Plent - Miks (Plent Altı) Temel Malzemenin Nakli Hizmet Alım İşi, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1 – İDARENİN     :
 
a) Adresi
:Hükümet Konağı Aksu / ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası
:0 246 341 21 87- 341 25 57
c) Elektronik posta adresi
:-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: http://www.aksu.gov.tr/
2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN :
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 53130 Ton Hazırlanmış Plent - Miks (Plent Altı) Temel Malzemenin Nakli Hizmet Alım İşi
b) Yapılacağı yer
:Aksu İlçesi – Köy Yolları
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde İl Özel İdaresi personelince yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
3 – İHALENİN       :
 
a) Yapılacağı yer
:Aksu İlçesi Hükümet konağı Kaymakamlık Makam Odası.
b) Tarihi ve saati
: 13.09.2017 Çarşamba günü saat 16:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma,
4.1.2.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale Dokümanı Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Aksu / ISPARTA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. İhale dokümanının satış bedeli 500,00 TL olup, Ziraat Bankası Aksu Şubesi 1046-28881913-5004 nolu hesabına yatırılarak aynı adresten temin edilebilir.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine sadece elden teslim edilecektir.  
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
10. İstekliler tekliflerini GÖTÜRÜ BEDEL olarak verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile sözleşme imzalanacaktır.
11. İhale uhdesinde kalan yüklenici firma tarafından işin yer teslim tarihi itibariyle yapım süresi ve kesin kabul işlemine kadar geçecek süre dikkate alınarak “All Risk” Sigorta yaptırılması zorunludur. 
12. Ödeme: İş bitiminde İl Özel İdaresi Yapı Denetim Teknik elemanlarından oluşan Muayene Kabul Komisyonunun kabul işlemine göre Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliği  tarafından  ödenecektir.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği, ihaleye katılacak olan Gerçek Kişi/Tüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltisakı veya irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden men edilir.
15. Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 05.09.2017
 
 
Abdullah AKDAŞ
Aksu Kaymakam V.
Birlik Başkanı