İHALE İLANI
Aksu  İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden
 
1-İdarenin       
a) Adresi    : Aksu Kaymakamlık Binası Aksu/ ISPARTA       
b) Telefon ve faks numarası    : Tel: 0246 341 21 87 Fax: 0246 341 25 57       
c) Elektronik posta adresi     : aksukaymakamlik@gmail.com       
2-İhale konusu yapım işinin       
a) Niteliği, türü, miktarı    : Karacahisar Köyü İçme Suyu Projesi Yapım İşi 
Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği Açık İhale Usulü yoluyla yapılacaktır.       
b) Teslim Edileceği Yer    :Isparta-Aksu İlçesi Karacahisar Köyü        
c) İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren Yasal İzinlerden sonra bilahare yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.        
d) İşin süresi    : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.       
3-İhalenin       
a) Yapılacağı yer    : Aksu Kaymakamlığı Makam Odası Aksu/ ISPARTA       
b) Tarihi ve saati    : 22/05/2017 Pazartesi Günü Saat: 14:30      
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta     adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
    2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), 
(g),(ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen  geçici teminat mektubu,
g) İhale konusu iş için; içme suyu yapım işlerine ait teklif miktarının en az % 50 oranında İş Deneyim Belgesi.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
k)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
6-İhale dokümanı  Köylere Hizmet Götürme Birliği-Aksu-Isparta adresinde görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ziraat Bankası Aksu Şubesi  1046-28881913-5004 nolu hesaba yatırmaları gerekir.
7-Teklifler ihale saatine kadar  Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne verilecektir.  Posta veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen ihale dosyası kabul edilmeyecektir.
8-İstekliler tekliflerini, ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL teklif olarak verecektir. İhale sonucu ihale yapılan istekli ile sözleşme imzalanacaktır.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.
10-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11-298896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kararname gereği, ihaleye katılacak olan Gerçek Kişi/Tüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltihakı ve irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden men edilir.
12-Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 , 4735 ve 2886 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.12/05/2017
                                                                                           Abdullah AKDAŞ
                                                                                        Aksu Kaymakam V.
                                                                                             Birlik Başkanı